Prohlídky, údržba a revize fotovoltaických zařízení

Prohlídky, revize a údržba fotovoltaických zařízení

Solární fotovoltaický systém je vyhrazené technické zařízení podléhající technickým předpisům a příslušným normám.

Účinnost FV jevu je závislá na teplotě a intenzitě slunečního záření, proto je účinnost článků a tím celého systému nejvyšší v zimních slunných dnech, kdy je teplota hluboko pod bodem mrazu. Největší nebezpečí hrozí FV systému od úderu blesku a s tím souvisejícího přepětí v síti. Při výpadku sítě se měnič sám odpojí. Po obnově napětí ze strany sítě dojde opět k automatickému připojení k síti. Zařízení je jednoduché a nevyžaduje zvláštní kontrolu. Pokud je vše funkční a měnič nehlásí žádné poruchové stavy, je provoz systému bezobslužný a automatický. V předávací dokumentaci zakázky je i návod na provoz a údržbu.

Doporučujeme monitoring nebo minimálně kontrolu výnosů a provozních stavů FVE v průběhu roku a jejich archivaci.

FVE je navržena s ochrannou před poškozením přepětím, jak ze strany panelů, tak ze strany přepětí zavlečené ze sítě. Neochráněné stavy zavlečení přepětí, jak ze strany pole, tak ze strany sítě mohou vést ke zničení nebo nefunkčnosti FV systému. Z toho důvodu je nutné dodržovat základní pravidla pro provoz a provádět pravidelnou kontrolu jednotlivých částí systému dle návodu v průvodní dokumentaci zařízení. Přepěťové ochrany byly připojeny na ekvipotencionální svorkovnici. Pokud nebylo zemnění součástí dodávky předpokládáme, že zemnění splňuje příslušné normy

Provádíme kompletní technickou kontrolu fotovoltaických elektráren. U všech důležitých komponent Vaší elektrárny provedeme důkladnou diagnostiku včetně kontroly protipožární bezpečnosti.

Solární panely

Kontrola a servis solárních panelů jsou klíčové činnosti pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti solárního systému. Zde jsou některé obecné kroky, které můžete provést:

  1. Pravidelná vizuální kontrola:
   • Pravidelně zkontrolujte solární panely vizuálně na přítomnost prachu, nečistot, listí nebo jiných překážek, které by mohly ovlivnit výkon panelů.
  2. Čištění panelů:
   • Pokud jsou panely špinavé, očistěte je. Čisté panely lépe absorbují sluneční záření. Používejte jemné materiály, které nepoškodí povrch panelů, nebo proveďte čištění jen proudem vody.
  3. Bezpečnostní inspekce:
   • Zajistěte, aby byly všechny části solárního systému v bezpečném stavu. Zkontrolujte kabely, montážní konstrukce a další součásti na příznaky opotřebení nebo poškození.
  4. Kontrola propojení FV pole:
   • jedná se o rozvody na primární tj. stejnosměrné straně měniče. Zde je nutno kontrolovat konektorové propoje FV panelů. Vzhledem k tomu, že provozní napětí smyčky může být podle počtu panelů a venkovní teploty až 600 V, je nutno tuto kontrolu provádět bez napětí a musí ji provádět pracovník s příslušnou kvalifikací a zkouškou z vyhlášky č.50 (zákon 250/2021 Sb s příslušnými prováděcími předpisy). U této zkoušky se 1x ročně kontroluje vizuální kvalita konektorových spojení, zda nedochází k oxidaci spojů a tím ke zvyšování přechodového odporu. V případě zásahů do zapojení FVE nebo samotných panelů je potřeba vždy kontaktovat dodavatele a konzultovat pracovní postup. Ostatní veškeré elektro práce a manipulace s panely jsou zakázány.
   • Zkontrolujte propojení mezi jednotlivými panely a optimizéry, aby se předešlo přerušením v elektrickém obvodu.
  5. Měření výkonu:
   • Pravidelně měřte výkon solárního systému. Abnormální pokles výkonu může indikovat problémy, jako jsou poruchy panelů nebo optimizérů.

Je důležité si uvědomit, že některé úkony mohou vyžadovat odbornou pomoc, zejména pokud jde o složitější opravy nebo servisní práce na elektrických částech solárního systému. V takových případech je vhodné se obrátit na certifikovaného technika solárních systémů nebo na výrobce optimizérů.

 

Nabízíme Vám provedení servisu certifikovaným technikem

Vizuální kontrola rozmístění FV panelů od hromosvodu (min 40 cm).
Vizuální kontrola stavu FV panelů, případné čištění.
Vizuální kontrola kabeláže FV panelů, vyvázání, poškození či narušení zástrčkových spojů.
Vizuální kontrola střešní krytiny - odhalení možných prosaků. (Kontrolujeme prostupy střechou na těsnost proti vnikání vody a pevnost uchycení. Podle způsobu uchycení přizpůsobíme způsob kontroly a opatření k udržování trvale bezvadného stavu.)
Vizuální kontrola PEN vodiče.
Dle doporučení pracovní skupiny Fire navíc doporučujeme!
Kontrolu tepelných ztrát panelů termokamerou.

Elektrické rozvody, rozvaděče, měniče

Rozvody NN: jedná se o elektrické vedení na úrovni nízkého napětí (NN), které vyvádí vyrobený elektrický výkon do rozvaděče, je bez údržbové a podléhá pravidelné revizi.

Měnič:  je zařízení měnící stejnosměrný elektrický proud na střídavý o hodnotě napětí a parametrech k připojení a dodávce do distribuční sítě. Na tomto zařízení se provádí údržba dle konkrétního typu podle návodu přímo k typu a podle výrobce. Návod byl zaslán každému zákazníkovi na konci po předání FVE a je možné si je i dodatečně vyžádat mailem. Měnič podléhá pravidelným revizím spolu s elektro rozvodem NN v termínech dle příslušných předpisů. Při nahlášení poruchy je nutno postupovat dle přiloženého návodu nebo upozornit dodavatelskou firmu.

Pro bezstarostný chod fotovoltaické elektrárny doporučujeme provádět pravidelné jednoroční prohlídky technologie FVE a pravidelné revize ve dvouletých lhůtách dle EN 62446, která stanoví základní principy pro provádění revizních měření na fotovoltaických elektrárnách.

Provedeme revizní kontrolu Vaší FVE

Vstupní kontrola rozvaděče R-FVE-AC

 • Vizuální kontrola rozvaděče.
 • Kontrola hodnoty hlavního vypínače.
 • Kontrola PE propojení mezi přepěť. ochranou a PE svorkovnicí.
 • Kontrola mech. uchycení vodičů v prvcích rozvaděče.
 • Kontrola přítomnosti dokumentace.
 • Kontrola přítomnosti výrobního štítku.
 • Kontrola přítomnosti nálepek na víku rozvaděče.
 • Proměření rozvaděče.

 • Vstupní kontrola rozv. R-FVE-DCl / R-FVE-DC2
 • Vizuální kontrola rozvaděče.
 • Kontrola hodnot pojistek v pojistkových odpojovačích.
 • Kontrola PE propojení mezi přepěť. ochranami a PE svorkovnici.
 • Kontrola mechanického uchycení vodičů v prvcích rozvaděče.
 • Kontrola přítomnosti dokumentace.
 • Kontrola přítomností výrobního štítku.
 • Kontrola přítomnosti nálepek na víku rozvaděče.
 • Proměření rozvaděče.

 • Vstupní kontrola elektroměrového rozvaděče.
 • Vizuální kontrola rozvaděče dle PPP.
 • Kontrola hodnoty hlavního vypínače.
 • Kontrola hodnoty hlavního vypínače FVE.
 • Kontrola mech. uchycení vodičů v prvcích rozvaděče PE A PEN.
 • Kontrola přítomnosti relé HDO.
 • Proměření rozvaděče směr pravotočivý.
 • Vizuální kontrola zakrytování všech částí rozvaděče.
 • Kontrola přítomností nálepek na víku rozvaděče.

 • Doporučujeme provézt ještě kontrolu tepelných ztrát termokamerou
 • Tepelné ztráty AC rozvaděče.
 • Tepelné ztráty elektrorozvaděče.

 •  

  Zavolejte nám nám a objednejte si servis

  +420 731 145 800